SeniorSpa sopimusehdot

SeniorSpa on Suomalainen Vesiliikuntainstituutti Oy:n toteuttama vesiliikuntapalvelu. Tällä sivulla on SeniorSpa:n sopimusehdot. Laadittu 20.4.2021. Viimeisin muutos 19.7.2021.

1. Yleistä

1.1
SeniorSpa on Suomalainen Vesiliikuntainstituutti Oy:n toteuttama vesiliikuntapalvelu aikuisille. Nämä sopimusehdot ovat myyntiehdot Asiakkaan ja Suomalainen Vesiliikuntainstituutti Oy:n välisessä kaupassa. Ehdot on laadittu Suomalainen Vesiliikuntainstituutti Oy:n toimesta koskien SeniorSpa -palvelukonseptin asiakkuutta. 

1.2
Asiakas hyväksyy nämä ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä ilmoittautuessaan SeniorSpa -toimintaan. Sopimus syntyy, kun Asiakas on suorittanut maksun ja palveluntarjoaja on sen vahvistanut.

1.3
Suomalainen Vesiliikuntainstituutti Oy pidättää itsellään yksipuolisen oikeuden muuttaa ehtoja kohdan 6.5 mukaisesti.

2. SeniorSpa asiakkuus

2.1
SeniorSpa -palveluiden käyttäminen edellyttää asiakkuutta.

2.2
Asiakkaan asiakkuus on voimassa toistaiseksi palveluntarjoajan vahvistamasta aloituspäivämäärästä lähtien. Sopimus jatkuu automaattisesti määräämättömän ajan niin kauan kunnes sopimus kirjallisesti irtisanotaan tämän sopimuksen ehtojen kohdan 6 mukaisesti. 

2.3
Asiakkuus on henkilökohtainen. Asiakkuutta ei siten voi siirtää toiselle henkilölle.

2.4
Asiakkuus antaa Asiakkaalle oikeuden käydä ilmoitetun ajankohdan ja paikan omassa SeniorSpa- ryhmässä viikottain silloin kun ryhmä järjestetään ehtojen 2.6 - 2.8 kohtien mukaisesti. Kulloinkin voimassa olevat hinnat, tuotevalikoima sekä uintiryhmät löytyvät internet-sivuilta www.seniorspa.fi.

2.5
SeniorSpa -palvelu pyritään järjestämään ympäri vuoden, pois lukien pyhäpäivinä sekä joulu-, uudenvuoden- ja juhannusaattoina. Kuukausilaskuista ei hyvitetä pyhä- ja aattopäivien takia.

2.6
Altaiden huoltokatkojen ja/tai muiden pidempiaikaisten sulkemisten aikana SeniorSpa -ryhmiä ei järjestä. Kuukausilaskut räätälöidään altaiden huoltokatkojen ja/tai muiden pidempiaikaisten sulkemisten takia, eli niiltä ajoilta ei Asiakas ole velvoitettu maksamaan.

2.7
Asiakas tiedostaa ja hyväksyy sen, ettei Suomalainen Vesiliikuntainstituutti Oy voi aina taata osallistumispaikkaa Asiakkaan SeniorSPA -ryhmään, jos osanottajamäärää tai uintiryhmään pääsyä on muutoin rajoitettu. Suomalainen Vesiliikuntainstituutti Oy järjestää kuitenkin korvaavan harjoituskerran, jos SeniorSpa -ryhmä joudutaan perumaan järjestäjän toimesta (esim. allasteknisistä syistä). Tämä ei koske Ehtojen kohdassa 2.5 ja 2.6 mainittuja uintikertoja.

2.8
Asiakas tiedostaa ja hyväksyy, että Suomalainen Vesiliikuntainstituutti Oy voi Asiakkaan asiakkuuden aikana yksipuolisesti muuttaa SeniorSpa tuote- ja palveluvalikoimaansa tai SeniorSpa -ryhmien aikoja ja paikkoja kysynnän ja resurssien mukaan.


3. Asiakasmaksut

3.1
Asiakas, joka ilmoittautuu SeniorSpa toimintaan sitoutuu vastaamaan Asiakkaan asiakasmaksuista tai muista maksuista, ja on velvollinen hoitamaan asiakas- ja muut mahdolliset maksut (”Asiakasmaksu”) SeniorSpan kulloinkin voimassa olevien hintojen mukaisesti.

3.2
Asiakkaat maksavat SeniorSpa -palvelusta kuukausimaksun. Asiakasmaksuja koskevan kuukausiveloituksen eräpäivä on edellisen kuukauden ensimmäinen (1.) päivä. Poikkeuksena tähän on asiakkuuden aloituskuukausi, jonka veloituksen eräpäivä on heti ilmoittautumisen yhteydessä.

3.3
Suomalainen Vesiliikuntainstituutti Oy pidättää oikeuden korottaa SeniorSpa -asiakasmaksuja, ilmoittaen niistä kuitenkin aina vähintään yhden (1) kuukauden etukäteen.

3.4
Asiakas vastaa oman pankkinsa kanssa mahdollisesti tehtävistä e-lasku sopimuksista jolla mahdollistetaan SeniorSpan asiakasmaksujen automaattiset kuukausiveloitukset. Asiakas vastaa siitä, että asiakasmaksut on maksettu eräpäivään mennessä. Mikäli Asiakas valitsee paperilaskutuksen, asiakas on velvollinen maksamaan myös kulloinkin voimassa oleva paperilaskutuslisän.

3.5
Mikäli Asiakas laiminlyö asiakasmaksujen suorittamisen oikea-aikaisesti, on Asiakas velvollinen maksamaan myöhästyneille asiakasmaksuille viivästyskorkoa ja maksumuistutuslisää korkolain (633/1982, muutoksineen) 4§:n mukaan. Maksumuistutuslisä on 5 €, ja viivästyskorko 7%. Lisäksi Suomalainen Vesiliikuntainstituutti Oy voi periä Asiakkaalta myöhästyneiden asiakasmaksujen perinnästä aiheutuneet kulut.

3.6
Suomalainen Vesiliikuntainstituutti Oy siirtää laiminlyötyjen Asiakasmaksujen perinnän perintätoimistolle. Mikäli Asiakas on saanut perintätoimiston maksumuistutuksen tai perintäkirjeen, on hänen asiakasmaksuja suorittaessaan käytettävä perintätoimiston ilmoittamia maksuohjeita. Jos Asiakas kuitenkin tästä huolimatta tekee maksusuorituksia suoraan Suomalainen Vesiliikuntainstituutti Oy:lle, voi Suomalainen Vesiliikuntainstituutti Oy kohdistaa nämä suoritukset johonkin Asiakkaan toiseen, ei perinnässä olevaan asiakasmaksuun.

3.7
Peruuntuneita kertoja ja kuukausimaksuja ei korvata rahallisesti jälkeenpäin eikä laskuja räätälöidä lomamatkojen, sairastumisten tai muiden tiedossa olevien poissaolojen mukaan. Käyttämättömän kerran voi korvata muussa kuin vakituisessa ryhmässä meneillään olevan kuukauden tai seuraavan kuukauden ryhmissä, jos on tilaa. Tämä edellyttää, että asiakas on perunut kerran, jolle hän ei voi osallistua asiakaspalvelun antamien ohjeiden mukaisesti.  Peruutuksen jälkeen SeniorSpa pyrkii järjestämään korvauskerran, mikäli sopiva aika löytyy.

3.8
Liikuntaseteleitä ei voi käyttää SeniorSpa kuukausimaksuihin.

4. Asiakkaan velvollisuudet

4.1 Asiakas on velvollinen:

  • Tutustumaan ja noudattamaan SeniorSpa:n kulloinkin voimassa olevia turvallisuus- ja muita ohjeita, jotka löytyvät SeniorSpa:n Internet-sivuilta www.seniorspa.fi
  • Ilmoittamaan Suomalainen Vesiliikuntainstituutti Oy:lle vaaditut asiakastiedot (mukaan lukien yhteystiedot) ja laskutustiedot ilmoittautumisen yhteydessä.
  • Ilmoittamaan Suomalainen Vesiliikuntainstituutti Oy:lle asiakastietoihin (mukaan lukien yhteystiedot) tai laskutustietoihin liittyvistä muutoksista viipymättä.
  • Ilmoittamaan omista mahdollisista vesiliikuntaan vaikuttavista terveydellisistä ongelmistaan SeniorSpa -ohjaajalle.
  • Huolehtimaan riittävästä vakuutusturvasta mahdollisen henkilö- tai omaisuusvahingon osalta.


5. Asiakkaan tiedottaminen, markkinointi sekä henkilötietojen käsittely

5.1
Suomalainen Vesiliikuntainstituutti Oy käsittelee Asiakkaan henkilötietoja aina tietosuojaselosteemme ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Ilmoittautumalla SeniorSPA -asiakkaaksi, Asiakas hyväksyy sen, että Suomalainen Vesiliikuntainstituutti Oy voi lähettää tietoa palveluistaan ja tarjouksista Asiakkaan ilmoittamaan posti- ja/tai sähköpostiosoitteeseen. Asiakas voi kuitenkin milloin tahansa kieltää Suomalainen Vesiliikuntainstituutti Oy:n markkinointiviestien lähettämisen.

5.2
Asiakas hyväksyy sen, että Suomalainen Vesiliikuntainstituutti Oy voi rekisteröidä, tallentaa ja/tai käsitellä Asiakasta koskevia henkilötietoja (esimerkiksi yhteystietoja ja maksutietoja) sekä Asiakkaan käyttämiä SeniorSpa palveluita henkilötietolain (523/1999, muutoksineen) mukaisesti. Edellä mainittujen tietojen keräämisen tarkoituksena on hallinnoida ja huolehtia asiakkuudesta parhaalla mahdollisella tavalla sekä myös tiedottaa Asiakasta SeniorSpassa kulloinkin tarjolla olevista palveluista.

Asiakas antaa suostumuksensa siihen, että Suomalainen Vesiliikuntainstituutti Oy voi tallentaa Asiakkaan käyntihistoriaa. Käyntihistorian tallentaminen mahdollistaa Asiakkaan harjoitusaktiivisuuden seurannan sekä ohjauksen kehittämisen. Käyntihistorialla tarkoitetaan tietoa siitä, kuinka monta kertaa ja mille tunneille Asiakas on osallistunut eri SeniorSpa toimipaikoilla, mitä palveluita tai tarjouksia Asiakas on hankkinut tai hyödyntänyt, sekä onko Asiakas osallistunut tai perunut osallistumisensa tunnille.

5.3
Asiakkaan tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman Asiakkaan kirjallista suostumusta, poikkeuksena lakiin perustuvat tietojen luovutukset.

5.4
Asiakas hyväksyy sen, että SeniorSpa ottaa toiminnastaan ja asiakkaistaan valokuvia ja videokuvaa, joita saatetaan käyttää markkinointi- ja koulutusmateriaaleissa. Asiakas voi kuitenkin milloin tahansa kieltää kuvien ottamisen itsestään.

6. Asiakassopimuksen päättäminen tai sopimusehtojen yksipuolinen muuttaminen

6.1
Asiakkuuden irtisanomisaika on yksi (1) kalenterikuukausi, jolloin irtisanominen tulee voimaan irtisanomispäivästä lukien seuraavan kuukauden lopussa.  Jäsenyys päättyy irtisanomisilmoituksen vastaanottamispäivästä seuraavan kalenterikuukauden viimeiseen päivään.

6.2
Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti. Kirjallisesti tai sähköisesti tehtyyn irtisanomiseen Asiakas saa 14 päivän kuluessa kirjallisen vahvistuksen irtisanomisen rekisteröinnistä sekä tiedon laskutilanteestaan sekä Asiakkuuden päättymispäivästä. Mikäli Asiakas ei jostakin syystä ole saanut irtisanomisesta Suomalainen Vesiliikuntainstituutti Oy:n kirjallista vahvistusta 14 päivän kuluessa, tulee Asiakkaan ottaa välittömästi yhteyttä Suomalainen Vesiliikuntainstituutti Oy: asiakaspalveluun asian selvittämiseksi.

6.3
Irtisanottaessa Asiakassopimus on Asiakkaalla oikeus käydä SeniorSpa -ryhmissään Asiakkuuden voimassaoloajan loppuun. Asiakas menettää paikkansa uintiryhmässään Asiakkuuden voimassaoloajan loputtua.

6.4 Suomalainen Vesiliikuntainstituutti Oy:llä on yksipuolinen oikeus muuttaa SeniorSpa -palvelun hintoja, palvelutarjontaa, asiakasmaksuja sekä ehtoja. Jos muutosten oletetaan olevan Asiakkaalle epäsuotuisia, Asiakasta tiedotetaan muutoksista viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen muutosten voimaantuloa. Jos Suomalainen Vesiliikuntainstituutti Oy päättää olennaisista ja Asiakkaan kannalta epäedullisista muutoksista Sopimusehtoihin, on Asiakkaalla aina oikeus irtisanoa Asiakkuus muutoin sovellettavasta irtisanomisajasta poiketen päättymään muutosten voimaantulosta lukien. Irtisanominen tulee tehdä kohdan 6.2 mukaisesti.

6.6

Suomalainen Vesiliikuntainstituutti Oy on oikeus purkaa Asiakassopimus päättymään välittömästi, jos Asiakas selvästi rikkoo Asiakassopimuksen ehtoja tai SeniorSpan muuta ohjeistusta.

Olennaisia sopimusrikkomuksia ovat muun muassa (näihin kuitenkaan rajoittumatta):

  • Asiakasmaksujen laiminlyönti;
  • SeniorSpan turvallisuus- ja järjestysääntöjen rikkominen;
  • Uhkaava, häiritsevä ja huono käyttäytyminen muita asiakkaita tai työntekijöitä kohtaan
  • SeniorSpan Asiakkaalle antaman varoituksen huomioimatta jättäminen.


7. Omaisuus- ja vahingonkorvaus-vastuu

7.1
Suomalainen Vesiliikuntainstituutti Oy ei vastaa sen SeniorSpa -toimipaikoilla tapahtuvista mahdollisista henkilövahingoista, varkauksista tai muista Asiakkaan tuoman henkilökohtaisen omaisuuden menetyksistä, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

7.3
Suomalainen Vesiliikuntainstituutti Oy ei vastaa mistään vammoista, joita asiakas saa SeniorSpa- toimitiloissa ollessaan. Asiakas tiedostaa ja hyväksyy sen, että on SeniorSpa -toiminnassa mukana omalla vastuullaan. Suomalainen Vesiliikuntainstituutti Oy ei vastaa mistään vammoista, terveydellisistä ongelmista tai niistä johtuvista vaivoista, joita asiakas mahdollisesti saa SeniorSpa -toimitiloissa ollessaan. 

8. Vastuuvapaus, sovellettava laki ja riitojenratkaisu

8.1
Suomalainen Vesiliikuntainstituutti Oy ei vastaa Asiakkaan SeniorSpa ryhmiin kohdistuvasta osallistumismahdollisuuksien estymisestä tai muista Asiakassopimukseen kirjattujen Asiakkaan oikeuksiin kohdistuvista tilapäisistä rajoituksista, joiden voidaan osoittaa johtuvan Suomalainen Vesiliikuntainstituutti Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista syistä ja joita Suomalainen Vesiliikuntainstituutti Oy ei ole voinut kohtuudella ennakoida saati estää (ns. force majeure).

8.2
Asiakassopimukseen noudatetaan Suomen lainsäädäntöä.

8.3
Asiakkaan ja Suomalainen Vesiliikuntainstituutti Oy:n väliset kiistat pyritään ratkaisemaan yhteistyössä. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, kumpikin osapuoli voi viedä kiistan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.